Ambassade van België in Hongarije
Home Consulaire diensten Verkiezingen Belgen in het buitenland - Belg met woonplaats binnen de EU

Verkiezingen Belgen in het buitenland - Belg met woonplaats binnen de EU

1. Wie is kiezer in het buitenland?

 • De Belg;
 • Ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters;
 • 18 jaar of ouder;
 • Niet ontzet uit het kiesrecht.

 
2. Voor welke verkiezingen is de Belg, met woonplaats binnen de EU, kiezer?

 • Federale wetgevende verkiezingen (Kamer van volksvertegenwoordigers)

 
3. Hoe gebeurt de inschrijving als kiezer?

 • Bij een aanvraag tot inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters ontvangt iedere Belg een gepersonaliseerd inschrijvingsformulier van de consulaire beroepspost.
 • De Belgen, die reeds ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters kunnen steeds een gepersonaliseerd inschrijvingsformulier vragen bij hun consulaire beroepspost.

Gehuwde kiezers ontvangen het formulier op hun naam naar Belgisch recht. Zij kunnen (in het speciaal voorziene vakje) de naam van hun echtgenoot/echtgenote vermelden indien dit noodzakelijk is voor een meer verzekerde kiescorrespondentie in hun land van verblijf.

 • Uiteraard is het mogelijk zelf het formulier rechtstreeks te downloaden, in te vullen, te handtekenen en te bezorgen aan de consulaire beroepspost.

 
4. Wat is de gemeente van aanhechting?

De kiezer wordt gehecht aan een Belgische gemeente die wordt opgelegd door de wet, er is een punt van aanhechting nodig.

De kiezer wordt gehecht aan:

 1. de Belgische gemeente waar deze ooit ingeschreven was in de bevolkingsregisters. Deze aanhechting wordt aangetoond met bewijskrachtige stukken; bij ontbreken daarvan door een verklaring op erewoord (* zie verder punt 6);
 2. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente van de geboorteplaats;
 3. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar de vader of moeder in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven;
 4. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar echtgenoot/echtgenote, of vorige echtgenoot/echtgenote of partner in een geregistreerde samenleving is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters. Deze aanhechting wordt aangetoond met bewijskrachtige stukken; bij ontbreken daarvan door een verklaring op erewoord (* zie verder punt 6);
 5. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar een verwant tot de derde graad in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters. Deze aanhechting wordt aangetoond met bewijskrachtige stukken; bij ontbreken daarvan door een verklaring op erewoord (* zie verder punt 6);
 6. bij gebreke daaraan, de gemeente Brussel.

 
5. Wat zijn de stemwijzen?

Slechts één keuze is mogelijk onder volgende vijf mogelijkheden.

(1) Persoonlijk in België

De Belg wordt verzocht op de verkiezingsdag naar België te komen en de stemplicht te vervullen in de gemeente van aanhechting. De oproepingsbrief wordt ten vroegste 15 dagen voor de verkiezingsdag in België verstuurd naar het opgegeven adres in het buitenland.

 

(2) Bij volmacht in België

De Belg wenst niet naar België te komen en duidt een volmachtdrager aan onder de kiezers van dezelfde gemeente van aanhechting. De woonplaats van deze volmachtdrager kan in België of in het buitenland zijn.

Voorbeeld 1: Een persoon is als kiezer gehecht aan Gent, deze dient een volmachtdrager aan te duiden onder de kiezers van Gent.

Voorbeeld 2: Een Belg ingeschreven op de consulaire kiezerslijst van Parijs, die persoonlijk gaat stemmen in Luik, kan door een Belg ingeschreven op de consulaire kiezerslijst van Kopenhagen met eveneens Luik als gemeente van aanhechting als volmachtdrager aangeduid worden.

 • De volmachtdrager mag nog geen volmacht aanvaard hebben van een andere kiezer.
 • De volmachtdrager heeft de Belgische nationaliteit.
 • De volmachtdrager moet ook akkoord zijn; de aanvaarding van de volmacht heeft immers als gevolg dat deze persoon zich op verkiezingsdag moet aanmelden op het stembureau in België.
 • De volmachtdrager zal, als bijlage bij zijn eigen oproepingsbrief, een uittreksel van de volmacht ontvangen.

 

(3) Persoonlijk in de consulaire beroepspost

De Belg brengt zijn/haar stem uit in de consulaire beroepspost van inschrijving. Ten vroegste vijftien dagen vóór de verkiezingsdag in België wordt een oproepingsbrief ontvangen op het opgegeven adres in het buitenland. De stemming in de Belgische consulaire beroepsposten vindt plaats op de woensdag vóór de verkiezingsdag in België tussen 13u en 21u lokale tijd.

 

(4) Bij volmacht in de consulaire beroepspost

De Belg duidt als volmachtdrager een Belgische kiezer aan die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van dezelfde consulaire beroepspost.

De gemeente van aanhechting moet daarentegen niet noodzakelijk dezelfde zijn als die van de volmachtdrager.

 • De volmachtdrager mag nog geen volmacht aanvaard hebben van een andere kiezer.
 • De volmachtdrager moet ook akkoord zijn; de aanvaarding van de volmacht heeft immers als gevolg dat deze persoon zich op de dag van de verkiezingen moet aanmelden op het stembureau ingericht in de consulaire beroepspost.

 

(5) Per briefwisseling

De Belg ontvangt - op het adres dat op het inschrijvingsformulier vermeld is - een kiesomslag met een stembiljet, een retouromslag, een identificatieformulier en een verklarende nota.

Deze documenten worden ten vroegste op de twaalfde dag vóór de verkiezingsdag vanuit België opgestuurd en dienen ten laatste op de verkiezingsdag - voor de sluiting van de stembureaus - opnieuw in België toe te komen.

De termijnen voorzien voor deze stemwijze zijn dus erg kort; het is belangrijk na te gaan of de postverbindingen tussen het land van verblijf en België voldoende goed zijn om de tijdige terugzending van het stembiljet te verzekeren. Is het antwoord op deze vraag onzeker, dan is een andere stemwijze kiezen aangewezen.

 
6. Documenten in te vullen door kiezers met woonplaats binnen de Europese Unie

 Formulier “registratie als kiezer met woonplaats binnen de Europese Unie” (DOCX, 39.45 KB)

 • alle open velden nog invullen in hoofdletters en een kopie van uw identiteitskaart of paspoort toevoegen
 • de voorkeur aanduiden qua stemwijze
 • eventueel een postbusadres invullen
 • het formulier dateren en tekenen.

 

 Volmachtformulier (DOCX, 31.41 KB)

Dit formulier wordt ingevuld door de Belg die niet persoonlijk zijn/haar stem wenst uit brengen. Deze Belg koos als stemwijze “bij volmacht in België” of “bij volmacht in de consulaire beroepspost”.

 • de persoonlijke gegevens overnemen zoals vermeld op het formulier “registratie als kiezer met woonplaats binnen de Europese Unie” (in hoofdletters)
 • de gegevens (in hoofdletters) van de volmachtdrager invullen
 • het formulier dateren en tekenen.

 

 Verklaring op erewoord (DOC, 38 KB)

Deze verklaring wordt ingevuld, in het uitzonderlijke geval, er geen bewijskrachtige stukken voorhanden zijn die de aanhechting tot een bepaalde gemeente aantonen (* zie hierboven punt 4).

 • de persoonlijke gegevens overnemen zoals vermeld op het formulier “registratie als kiezer met woonplaats binnen de Europese Unie” (in hoofdletters)
 • de gemeente van aanhechting (in hoofdletters) invullen
 • het formulier dateren en tekenen

 
7. Beroepsprocedure

Het is de consulaire beroepspost waar de Belg ingeschreven is, die de kiesbevoegdheid controleert. Weigert de consulaire beroepspost de Belg te erkennen als kiezer dan ontvangt deze daarvan schriftelijk een gemotiveerde beslissing. Deze beslissing wordt eveneens meegedeeld aan de Minister van Buitenlandse Zaken. Een beroepsprocedure tegen deze beslissing is wettelijk georganiseerd.

De toepasselijke wettelijke bepalingen (artikel 180bis, §4 en 6 van het Kieswetboek alsook  artikelen 27 tot 39 van het Kieswetboek).

 
8. Geldigheid inschrijving

De aanvraag tot inschrijving geldt voor de deelname van de Belg aan elke verkiezing die plaatsvindt vanaf de eerste dag van de vierde maand volgend op de indiening van het formulier en dit zolang de Belg ingeschreven blijft in de bevolkingsregisters van dezelfde consulaire beroepspost.

Bijvoorbeeld wanneer een consulaire beroepspost het formulier ontvangt op 15 mei 2018, is de inschrijving geldig op 1 september 2018.

 

Europese verkiezingen

Belgen die uit de bevolkingsregisters in België geschrapt zijn, ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters en hun woonplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie kunnen op twee manieren deelnemen aan de Europese verkiezingen:

1. Ofwel stemmen zij op een lijst in de EU-Lidstaat van verblijf.
Informatie is te verkrijgen bij de bevoegde lokale autoriteiten.
 

2. Ofwel brengen zij hun stem uit voor kandidaten op Belgische lijsten.
Ze dienen een aanvraag tot deelname aan de verkiezingen in bij hun bevoegde consulaire beroepspost. Zowel de gemeente van aanhechting als de stemwijze is identiek aan deze van de Federale wetgevende verkiezingen.