Ambassade van België in Hongarije

België in Hongarije

Welkom op de website van de ambassade van België in Boedapest!

 
Boedapest

 

Naar aanleiding van de organisatie van de federale en Europese verkiezingen,

zal het Belgisch Consulaat geen andere diensten kunnen aanbieden dan de organisatie van de stembusgang voor de Belgen met verblijfplaats in Hongarije op

WOENSDAG 22 MEI.

Wij danken u voor uw begrip.

 

Az európai és a belgiumi parlamenti választások keretében,

MÁJUS 22-ÉN, SZERDÁN

a Belga Konzulátusnak nem áll módjában egyéb szolgáltatást nyújtani, mint a Magyarországon élő belga állampolgárok

szavazásának megtartása.

Megértésüket köszönjük!

 

Federale & Europese Verkiezingen - mei 2019

De oproepingsbrieven voor de Federale en Europese verkiezingen van mei 2019 werden op woensdag verstuurd vanuit de Ambassade. Elke enveloppe bevat een oproepingsbrief in de drie landstalen. Alleen mensen die gekozen hebben om persoonlijk te stemmen (in de Consulaire beroepspost of in België) krijgen een oproepingsbrief.

Indien u ervoor gekozen heeft om persoonlijk te stemmen in de consulaire beroepspost.

Dient u zich op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 uur aan te bieden in uw Belgische consulaire post (Toldy Ferenc u. 13, 1015 Boedapest) met uw identiteitsbewijs en uw oproepingsbrief.

Indien u deze oproepingsbrief niet ontvangen zou hebben, kan u zich op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 naar uw Belgische beroepsconsulaat begeven. U zal enkel toegelaten worden tot de stemming als uw naam op de kiezerslijst vermeld is. Om zeker te zijn mag u ons contacteren indien u op ten laatste 20 mei geen oproepingsbrief ontvangen heeft en wel degelijk ingeschreven was voor de verkiezingen voor 31 januari 2019.

Het is absoluut noodzakelijk dat u een identiteitsbewijs meebrengt. (eID of paspoort)

Indien u ervoor gekozen heeft om te stemmen per volmacht in uw consulaire beroepspost.

Zal de persoon, die u aangeduid heeft als volmachtdrager, zich op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 uur (lokale tijd) moeten aanbieden in de consulaire beroepspost waar hijzelf/zijzelf en u ingeschreven bent met zijn/haar eigen oproepingsbrief en identiteitsbewijs. Deze persoon zal daar zowel zijn/haar eigen stem uitbrengen als in uw naam kunnen stemmen. Er wordt geen kopie van het volmachtformulier aan de volmachtdrager bezorgd, hij ontvangt dit pas op het stembureau.

Indien u ervoor gekozen heeft om persoonlijk in België te stemmen.

Dient u zich op zondag 26 mei 2019 tussen 08 u en 14 (stemming op papier)/16u (elektronische stemming) aan te melden bij uw stembureau in uw Belgische gemeente van aanhechting. De adressen van de stembureaus zullen eind april op deze website geraadpleegd kunnen worden. Indien u deze oproepingsbrief niet ontvangen zou hebben, kunt u op zondagmorgen 26 mei in het gemeentehuis van uw gemeente van aanhechting een duplicaat van uw oproepingsbrief vragen.U biedt zich met uw oproepingsbrief en een identiteitsbewijs aan bij het aan u aangewezen stembureau. Zorg ervoor dat op uw identiteitsbewijs de naam opgenomen is die u naar Belgisch recht draagt.

Indien u ervoor gekozen heeft om te stemmen per volmacht in België.

Gaat het volmachtformulier rechtstreeks naar de volmachtdrager (als bijlage bij de eigen oproepingsbrief). U zult geen documenten meer ontvangen betreffende deze verkiezingen.

Meer informatie

http://bit.ly/Verkiezingen2019Diplo

Met vriendelijke groeten

De Consulaire afdeling.

 

Élections législatives et Européennes - mai 2019

Les lettres de convocation pour les élections fédérales et européennes de mai 2019 ont été envoyées mercredi par l'ambassade. Chaque enveloppe contient une lettre de convocation dans les trois langues nationales. Seules les personnes ayant choisi de voter en personne (au Consulat de Belgique ou en Belgique) reçoivent une lettre de convocation.

Si vous avez choisi de voter en personne dans votre consulat de carrière

Vous devez vous présenter le mercredi 22 mai entre 13h00 et 21h00 au Consulat de Belgique (Toldy Ferenc u. 13, 1015 Budapest) avec votre lettre de convocation et votre carte d’identité. Au cas où vous n’auriez pas reçu votre convocation, vous pouvez malgré tout vous présenter le mercredi 22 mai 2019 entre 13h00 et 21h 00 (heure locale) auprès de votre consulat. Vous serez admis à voter seulement si votre nom figure sur la liste officielle des électeurs. Pour vous en assurer, vous pouvez nous contacter si vous n’avez pas reçu de convocation le 20 mai et que vous vous êtes bien inscrits avant le 31 janvier.

Il est indispensable de présenter un document d’identité (carte d’identité ou passeport).

Si vous avez choisi de voter par procuration dans votre poste consulaire de carrière

Alors la personne que vous avez désignée comme mandataire, devra se présenter le mercredi 22 mai 2019 entre 13h00 et 21h00 (heure locale) au consulat de Budapest où lui/ elle-même et vous-même êtes inscrits, muni de sa propre convocation et d’un document d’identité. Cette personne pourra donc à la fois exprimer sa propre voix et voter en votre nom. Il ne sera pas envoyé de copie de la procuration à votre mandataire; celui-ci ne la recevra qu’au bureau de vote.

Si vous avez choisi de voter en personne en Belgique

Vous devez vous présenter le dimanche 26 mai 2019 entre 8h00 et 14h00 (vote papier) / 16h00 (vote électronique) au bureau de vote de votre commune de rattachement en Belgique. Au cas où vous n’auriez pas reçu votre convocation, vous pouvez alors en demander un duplicata auprès de votre commune de rattachement, le dimanche matin 26 mai.

Vous vous rendez au bureau de vote qui a été attribué, muni de votre convocation et d’un document prouvant votre identité. Veillez bien à ce que le document d’identité que vous présenterez mentionne le nom que vous portez en droit belge.

Si vous avez choisi de voter par procuration en Belgique

Votre mandataire recevra en même temps que sa propre convocation, une copie de la procuration. Vous-même ne recevrez aucun document en tant qu’électeur à l’étranger.

Pour en savoir plus

http://bit.ly/Elections2019Diplo

Cordialement,

Le Service consulaire

 

Bundes- und Europawahlen Mai 2019

Die Wahlbriefe für die Bundes- und Europawahlen im Mai 2019 wurden am Mittwoch von der Botschaft verschickt. Jeder Umschlag enthält ein Einberufungsschreiben in den drei Landessprachen. Nur Personen, die sich dazu entschlossen haben, persönlich abzustimmen (in der berufskonsularischen Vertretung oder in Belgien), erhalten ein Einberufungsschreiben.

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, persönlich in der berufskonsularischen Vertretung abzustimmen.

Müssen Sie sich Am Mittwoch, den 22. Mai 2019 zwischen 13.00 und 21.00 Uhr bei Ihrem belgischen Konsulat (Toldy Ferenc u. 13, 1015 Budapest) mit Ihrem Identitätsnachweis und Ihrem Einberufungsschreiben melden. Wenn Sie dieses Einberufungsschreiben nicht erhalten haben, können Sie sich am Mittwoch, den 22. Mai 2019 zwischen 13.00 und 21.00 Uhr an Ihr belgisches Berufskonsulat wenden. Sie dürfen nur abstimmen, wenn Ihr Name auf der Wählerliste steht. Natürlich können Sie sich an uns wenden, wenn Sie bis spätestens 20. Mai kein Einberufungsschreiben erhalten haben und tatsächlich für die Wahlen zum 31. Januar 2019 angemeldet waren. Sie müssen unbedingt einen Identitätsnachweis mitbringen. (eID oder Reisepass)

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, in Ihrer berufskonsularischen Vertretung mittels Vollmacht abzustimmen.

Muss sich die Person, die Sie als Stimmrechtsvertreter benannt haben, bei der konsularischen Vertretung melden am Mittwoch, den 22. Mai 2019, zwischen 13.00 und 21.00 Uhr (Ortszeit).Er/Sie muss sich ausweisen und sein/Ihr Einberufungsschreiben einreichen. Diese Person wird sowohl seine eigene Stimme abgeben als auch in Ihrem Namen abstimmen können. Dem Stimmrechtsvertreter wird keine Kopie des Vollmachtsformular zugestellt, er erhält es nur im Wahllokal.

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, in Belgien persönlich abzustimmen.

Müssen Sie sich Am Sonntag, den 26. Mai 2019 zwischen 08.00 und 14.00 Uhr (Papierabstimmung) / 16.00 Uhr (elektronische Abstimmung) in Ihrem Wahllokal in Ihrer belgischen Gemeinde wo sie angegliedert sind anmelden. Wenn Sie dieses Einberufungsschreiben nicht erhalten haben, können Sie am Sonntagmorgen, den 26. Mai, im Rathaus Ihrer Gemeinde ein Duplikat Ihres Einberufungsschreiben anfordern.

Sie legen Ihr Einberufungsschreiben und Ihren Identitätsnachweis im für Sie bestimmten Wahllokal vor. Seien Sie Sicher, dass Ihr Personalausweis den Namen enthält, den Sie nach belgischem Recht tragen.

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, in Belgien mittels Vollmacht abzustimmen

Ihr Stimmrechtsvertreter erhält gleichzeitig mit seiner eigenen Einberufungsschreiben eine Kopie des Vollmacht. Als Wähler im Ausland erhalten Sie keine Unterlagen.

Weitere Informationen

http://bit.ly/Wahlen2019Diplo​​​​​​​

Mit freundlichen Grüβen,

Ihr Konsularabteilung

 

Diefstal of verlies van identiteitsdocumenten

Voor de Belgische landgenoten : Indien u uw identiteitskaart of Belgisch paspoort verloren heeft of deze werden gestolen en u niet in bezit bent van een ander identiteitsdocument, kunt u onder bepaalde voorwaarden een voorlopig paspoort ontvangen. Om dit mogelijk te maken, dient u in eerste instantie een verklaring van diefstal of verlies aan te geven bij de lokale politie.

Daarna kunt u de Ambassade contacteren, die na analyse van uw aanvraag (bewijs van uw identiteit, aangifte van verlies /diefstal bij de lokale politie), een voorlopig paspoort zal kunnen afleveren. U dient zich te voorzien van 2 pasfoto’s en van een bedrag gelijk aan 10 Euro in forint (volgens de actuele omwisselingskoers), te betalen met bankkaart.

Buiten de openingsuren van de Ambassade, kunt u in geval van dringende nood, het wachtnummer +36 30 982 42 23 bellen.

 

 

Vanaf 1 januari 2018 zal de Ambassade geen contante betaling meer accepteren. We zullen vanaf dan enkel nog betalingen per bankkaart aanvaarden.

Hartelijk dank voor uw begrip.

 

Alvorens persoonlijk langs te komen, probeer ons vooraf een seintje te geven opdat wij u vlot zouden kunnen verder helpen en nutteloze verplaatsingen vermeden kunnen worden.

 

U bent een Belg die onlangs naar Hongarije is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Boedapest? U reist als toerist door Hongarije en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Hongarije gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen. U kunt ons ook volgen op Facebook: www.facebook.com/BEEmbassyinbudapest.

Mocht u na het lezen nog steeds vragen hebben, mag u steeds met ons contact opnemen.

De ambassade is alle werkdagen open van 8h30 tot 13h00 en van 14h00 tot 16h30, met uitzondering van vrijdag tot 16h00. De ambassade is gesloten op officiële feestdagen.

De ambassade is ook bereikbaar via:

Tel: +36 1 457 99 60
@: budapest@diplobel.fed.be
Adres (wegbeschrijving):
Toldy Ferenc u. 13
1015 Budapest

Adres (wegbeschrijving)

Nieuws

17 mei

Vandaag is de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie (IDAHOT). Op 17 mei 1990 besloot de Wereldgezondheidsorganisatie om homoseksualiteit te schrappen uit de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. Dit jaar ligt de focus van IDAHOT op Rechtvaardigheid en bescherming voor iedereen.

15 mei

Een internationale campagne voor vrouwen- en meisjesrechten, een partnerschap met de privésector rond duurzame chocolade, hackathons in het Zuiden en innovatie in de humanitaire hulp. Dat zijn enkele van de hoogtepunten uit het jaarverslag 2018 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking dat vandaag verschijnt. 

10 mei

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders vaardigt ambassadeur Renier Nijskens, speciaal gezant voor het gebied van de Grote Meren, en generaal-majoor Philippe Boucké, adjunct-stafchef Defensie, af naar de Congolese hoofdstad Kinshasa van 12 tot 15 mei 2019.

30 apr

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders is tevreden met het advies van het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie over de verenigbaarheid van het Investment Court System (ICS) met de Europese verdragen. Het ICS is het hervormde systeem voor geschillenbeslechting tussen landen en investeerders. Het ICS maakt deel uit van de economische en handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA). Met dit advies heeft het Hof de laatste juridische bezwaren verworpen.

26 apr

Op basis van de laatste evaluatie van de situatie ter plaatse, worden alle niet-essentiële reizen naar Sri Lanka afgeraden.